Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Lesley Nieuwenhuis, Bos en Lommerplantsoen 19H, 1055 AA, Amsterdam, [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e- mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin je duidelijk de wens uitdrukt om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er bij jou, voor zulke terugbetaling, geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons (Lesley Nieuwenhuis, Bos en Lommerplantsoen 19H, 1055 AA, Amsterdam, [email protected])  terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening

9. Compensatie van de Waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
 

10. Gepersonaliseerde goederen

Op gepersonaliseerde goederen en opdrachten is het herroepingsrecht niet van toepassing.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Lesley Nieuwenhuis, (Bos en Lommerplantsoen 19H, 1055 AA, Amsterdam, [email protected]

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1), 
Besteld op (1)/Ontvangen op (1), 
Naam/Namen consument(en), 
Adres consument(en), 
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), 
Datum